Az www.e-dogshop.hu webáruház üzemeltetője:

EXIM 2007 s.r.o.

Dunajské nábrežie 1151
945 01 Komárno

Cég azonosító (IČO): 43810888
Adószám (DIČ): 2022482682
EU Adószám (IČ DPH): SK2022482682

A társaság a Nitra Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában van bejegyezve a 20986/N szám alatt, 2007.11.7 óta.

Felügyeleti hatóság

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Felügyeleti osztály

tel.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax: 037/ 7720 024

Banki kapcsolat:

TATRA BANKA, Pohraničná 21, 945 01 Komárno
Számlaszám: 2624847989/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2484 7989
SWIFT: TATR SK BX

Általános üzleti feltételek

A Vevő bármely természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon kapcsolatba lép az eladóval az eladó által kínált áruk megvásárlása céljából. A Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon felveszi a kapcsolatot az eladóval azzal a kéréssel, hogy az eladó az árut beszerezze az áru megvásárlása céljából. Az eladó internetes weboldala használatával és a megrendelés megerősítésével a vevő elfogadja ezeket a feltételeket.

Termék rendelés

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.e-dogshop.sk/cz sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Rendelés sztornózás

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Po záväznom potvrdení objednávky je možné stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Kézbesítési feltételek

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku alebo do 2-5 pracovných dní od prijatia platby na náš bankový účet v prípade platby prevodom na účet, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.  Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom resp. cenami uvedenými na internetovom obchode. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

Fizetési módok

  • Utánvét
  • Bankkártyás fizetés
  • Készpénzes fizetés személyes átvételnél
  • Banki átutalás

Spôsob dodania tovaru sa realizuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti v súlade s cenovými a prepravnými podmienkami poskytovateľa prepravnej služby.

Jótállás és reklamáció

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 14 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený. Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet Zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu Zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.

Reklamácie sa zasielajú na adresu: EXIM 2007 s. r. o., Dunajské nábrežie 1151, 945 01 Komárno, respektívne, osobne. Je potrebné priložiť číslo faktúry a uviesť, či zákazník si praje tovar vymeniť, alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má predávajúci peniaze zaslať).

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods.3, a ak odstúpi od zmluvy na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 6.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Alternatív fogyaszói vitarendezés

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
IČO: 17 33 19 27

A jegyzékbe vétel dátuma:   2016.02.01
Kézbesítési cím:
Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Elektronikus benyújtás címe:

ars@soi.sk, adr@soi.sk

Telefonszám: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141
Fax: +421 2 534 14 996